วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554


-อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
*เทคนิคการผลิตสื่อ
*ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
*การทำงานร่วมกับผู้อื่น
*วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
*ประเภทของสื่อ
*การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ
-หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
-การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
-พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

# อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบ

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    *หมายเหตุ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน   เนื่องจากนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    *หมายเหตุ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน   เนื่องจากนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    *หมายเหตุ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน   เนื่องจากนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    *หมายเหตุ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน   เนื่องจากนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่่ 13วัน พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 
-วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษาอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษา
 -บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้องและอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554
-อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน
เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า
แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่7หน่วยบ้าน
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป